Privacybeleid voor sollicitanten

Zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens is voor Orly & Endevoets vanzelfsprekend

 1. Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten van Orly & Endevoets B.V. (hierna Orly & Endevoets). Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij jou over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Orly & Endevoets is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het kan voor komen dat jouw persoonsgegevens feitelijk worden verwerkt door Orly & Endevoets.

 1. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Orly & Endevoets verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van de verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt. Per doeleinde wordt steeds gespecificeerd welke persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt:

Doel 1: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen. De persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assesments, psychologische en medische keuringen/testen, VOG, BKR registratie, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

Doel 2: voor overige werving- en selectiedoeleinden (waaronder het corresponderen met sollicitanten, het afnemen van tests of (medische) keuringen. De persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, motivatiebrief, CV, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

Doel 3: om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven. In sommige gevallen heeft Orly & Endevoets een plicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan de belastingdienst of om aan een gerechtelijke bevel of vordering van een opsporingsinstantie e voldoen. De persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden: dat hangt af van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

 1. Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:

 • Door verstreking van de persoonsgegevens door jouzelf;
 • Door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving- en selectiebureau;
 • Via het gebruik van de website(s) van Orly & Endevoets, alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • Cookies die jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer jij onze website(s) bezoekt.
 1. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens maximaal te beschermen, nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszinds onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding en hebbe uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie. Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwlijkheid.

 1. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen. Dit is ook van toepassing op jou als sollicitant. Je hebt de onderstaande rechten:

 • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen bij onze contactpersoon privacy, te bereiken via info@orlyenendevoets.nl. Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen wij afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen wij jou een passende reactie sturen. Als je niet tijdig een antwoord op je verzoek hebt ontvangen of als het verzoek is afgewezen, kun je bezwaar maken bij onze contactpersoon privacy. Daarnaast heb je ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of kun je een procedure beginnen bij de rechtbank.

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Orly & Endevoets zal jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij jij hiervoor toestemming hebt verleend.

 1. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinen waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk veprlicht zijn de gegevens langer te bewaren.

 1. Wijzigingen

Orly & Endevoets behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 10 september 2021.

 1. Contact/vragen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met de contactpersoon privacy, te bereiken via info@orlyenendevoets.nl.

Geef zoekwoord in ...